@ Επικοινωνία
Εικόνες με γεωαναφορά
Στην εφαρμογή image προστέθηκαν 2 ακόμη εντολές για την εισαγωγή και εξαγωγή εικόνων με γεωαναφορά.
Η georefin για εισαγωγή και η georefout για εξαγωγή από το autocad.

Πληροφορία
Οι γεωαναφερμένες εικόνες συνοδεύονται από ένα αρχείο ASCII με πληροφορίες σχετικές με τις συντεταγμένες, την κλίμακα και την περιστροφή της εικόνας. Αυτό το αρχείο έχει πάντα την ίδια ονομασία με την εικόνα και επέκταση ανάλογη με το είδος της εικόνας. Π.χ. αν είναι το αρχείο της εικόνας είναι image1.tif, το αρχείο με τα στοιχεία της γεωαναφοράς θα είναι image1.tfw, αν είναι image1.jpg, το αρχείο με τα στοιχεία της γεωαναφοράς θα είναι image1.jgw, αν είναι image1.png, το αρχείο με τα στοιχεία της γεωαναφοράς θα είναι image1.pgw κ.ο.κ.

Εισαγωγή εικόνας

Δώστε την εντολή georefin (ή επιλέξτε τη από το μενού ή την toolbar). Αν βρεθεί αρχείο γεωαναφοράς στον ίδιο φάκελο με την εικόνα που θα επιλεγεί, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του, διαφορετικά η εισαγωγή ακυρώνεται.

Εξαγωγή εικόνας

Δώστε την εντολή georefout (ή επιλέξτε τη από το μενού ή την toolbar) και επιλέξτε μια εικόνα. Θα δημιουργηθεί στον ίδιο φάκελο με αυτήν ένα αρχείο γεωαναφοράς.

Εφαρμογές που περιέχονται στο αρχείο migetam.zip

Download Download migetam.zip