Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Εφαρμογές Excel
Excel
Οι εφαρμογές περιέχουν μακροεντολές. Για να δουλέψουν πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στο Excel.

Μετατροπή αριθμού σε κείμενο

Καμιά φορά χρειάζεται να γράφουμε ένα αριθμό ολογράφως. Γι' αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε η συνάρτηση mtTransNum σε ένα αρχείο add-in του Excel.
Τρόπος χρήσης: mtTransNum(Α1) ή mtTransNum(Αριθμός)
Π.χ. το mtTransNum(1231,12) δίνει "Χίλια Διακόσια Τριάντα Ένα και Δώδεκα Εκατοστά"

Εγκατάσταση
Για να υπάρχει η συνάρτηση μετατροπής σε όλα τα φύλλα του excel βάλτε το αρχείο mtTransNum.xlam στο φάκελο:
C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns (Windows 7 - 10)

Σημείωση. Ο φάκελος AppData είναι κρυφός. Πρέπει να εμφανίσετε τους κρυφούς φακέλους στον Explorer για να τον δείτε.

Ενεργοποίηση
Ανοίξτε το Excel και στο μενου ΑΡΧΕΙΟ > Επιλογές θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις. Επιλέξτε τα "Πρόσθετα" και μετά πατήστε το πλήκτρο "Μετάβαση". Στο παράθυρο που θα ανοίξει ενεργοποιήστε το "Mttransnum" (τσεκ στο κουτάκι). Από εκεί και μετά χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ως εξής:
Στο κελί π.χ. Β1 βάλτε mtTransNum(Α1). Ετσι, οποιοδήποτε αριθμό γράφετε στο κελί Α1 θα μεταφράζεται ολογράφως στο κελί Β1.

Η συνάρτηση μεταφράζει μέχρι και τρισεκατομμύρια. Από εκεί και πάνω γράφει την επιστημονική τους γραφή.

download Download mtTransNum

Μονώνυμο Hazen-Williams

Κάντε υπολογισμούς σε αγωγό υπό πίεση με το μονώνυμο Hazen-Williams. Είναι μια εφαρμογή VBA σε υπολογιστικό φύλο του Excel.
Μπορείτε να υπολογίσετε είτε τις απώλειες, είτε την παροχή, είτε την ταχύτητα, είτε τη διάμετρο του αγωγού.
Οι υπολογισμοί εξαρτώνται από τα δεδομένα που θα δώσετε. Το φύλλο περιέχει επεξηγήσεις για το πως θα το χειριστείτε.
Επίσης το αρχείο περιέχει και ένα δεύτερο φύλλο με τους συντελεστές τριβής για όλα τα υλικά, κατά Hazen-Williams.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ To μονώνυμο Hazen - Williams ισχύει μόνο για νερό από 4ο C έως 25ο C. Για άλλα υγρά ή αέρια και για άλλες θερμοκρασίες, χρησιμοποιείται η εξίσωση Darcy-Weisbach.

download Download Hazen-Williams

Σαπουνοϋπολογιστής

Υπολογίστε τις ποσότητες λαδιών, νερού και αλκάλεως που χρειάζεστε για να κάνετε φυσικό, οικολογικό σαπούνι. Το αρχείο περιέχει φύλλο οδηγιών.

download Download Σαπουνοϋπολογιστής v2.2