Επικοινωνία
info@tamiolakis.eu
Μετατροπή συντ/νων ΕΓΣΑ87 από και σε WGS84

Η εντολή μετατρέπει συντεταγμένες από το ελληνικό σύστημα ΕΓΣΑ87 στο παγκόσμιο σύστημα WGS84 και αντίστροφα. Εισάγει στο autocad αρχεία του Google Earth (kml/kmz) και εξάγει kmz αρχεία από αντικείμενα autocad.

Για την μετατροπή των συντ/νων χρησιμοποιήθηκε ο πηγαίος κώδικας σε C της βιβλιοθήκης του Σ. Κοζάνη http://users.itia.ntua.gr/soulman/icoordstrans/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Τα αρχεία kml είναι αρχεία κειμένου με διάταξη xml, άρα μπορείτε να τα ανοίξετε με κάποιον επεξεργαστή κειμένου.
Τα αρχεία kmz είναι συμπιεσμένα αρχεία kml. Αν αλλάξετε την επέκταση τους σε zip, μπορείτε να τα αποσυμπιέσετε με κάποιο ανάλογο πρόγραμμα, αν θέλετε να τα ελέγξετε.

Εντολή: kmz
Σημείωση. Η εντολή άλλαξε από kml που ήταν πρώτα, γιατί υπήρχε αλληλοκάλυψη με τη multiline του autocad

Εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:
[1]Εισαγωγή kml/kmz [2]Εξαγωγή με επιλογή [3]Εξαγωγή με δείγμα [0]<Εξοδος>:

  1. Εισάγει αρχεία kml/kmz. Κατά την αναζήτηση του αρχείου που θέλετε να εισάγετε, επιλέξτε στην αναδιπλούμενη λίστα kml ή kmz. Εξ ορισμού εμφανίζει πρώτα τα αρχεία kmz.
  2. Δημιουργεί αρχείο kmz από τα αντικείμενα που θα επιλέξετε.
  3. Επιλέγοντας κάποια αντικείμενα, λειτουργούν σαν φίλτρο για επιλογή. Αν θέλετε π.χ. να επιλέξετε μόνο polylines, δίνετε την επιλογή 3 και επιλέγετε μόνο μια. Ολες οι polylines του σχεδίου θα εξαχθούν σε αρχείο kmz.

Εισαγωγή αρχείου kml/kmz

Κατά την εισαγωγή ενός αρχείου google earth εισάγονται μόνο σημεία (Point) και γραμμές (LineString).
Τα σημεία εισάγονται σαν blocks που περιέχουν σαν attribute την ονομασία του σημείου (αν έχει δοθεί).
Οι γραμμές εισάγονται σαν 2D polylines.

Εξαγωγή αντικειμένων autocad σε αρχείο kmz

Τα αντικείμενα του autocad που μπορείτε επιλέξετε και να εξαχθούν σε αρχείο kmz είναι:

Παρατηρήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Η δημιουργία κανάβου σε paper viewport μεταφέρθηκε στην εφαρμογή ELayouts ώστε να υποστηρίζει και view με περιστροφή.

Εντολές που περιέχονται στη συλλογή MiGeTam

Download Download migetam.zip